Do roku 2030 by malo vzniknúť 3 000 lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti

Stratifikácia prinesie okrem iného aj nové možnosti pre nemocnice. Na jednej strane máme v nemocniciach neefektívne vysoký počet lôžok akútnej zdravotnej starostlivosti, no na strane druhej nám chýbajú tisícky dlhodobých lôžok. Do roku 2030 by malo na špecializovaných oddeleniach následnej a dlhodobej starostlivosti vzniknúť minimálne 3 000 nových lôžok.

Práve vytvorenie lôžok dlhodobej a následnej starostlivosti je pre nemocnice jednou z možností ako využiť lôžka z oddelení, ktoré nesplnia požadované štandardy výsledkov liečby. Ak sa nemocnica dohodne s inými poskytovateľmi v regióne, môže zabezpečovať dlhodobú starostlivosť aj pre pacientov, ktorí podstúpili liečbu alebo absolvovali zákrok v týchto nemocniciach.

Nový systém následnej a dlhodobej starostlivosti totiž počíta s tým, že pacient sa po nevyhnutnej pooperačnej rekonvalescencii bude doliečovať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Aj keď napríklad pacient z Levíc absolvuje operáciu v Nitre, pretože sa sám rozhodne ísť do vzdialenejšej nemocnice, na doliečovanie bude preložený čo najbližšie k svojmu bydlisku.

Tento prístup k dlhodobej starostlivosti umožňuje nemocniciam rozmýšľať aj nad rozvojom dlhodobej starostlivosti ako jednej z kľúčových oblastí špecializácie. Najmä, ak sa takýto poskytovateľ s okolitými nemocnicami dohodne, že bude dlhodobú starostlivosť zabezpečovať aj pre ich pacientov.

Nemocnice budú môcť navyše zabezpečovať aj výkony prislúchajúce nemocnici o úroveň vyššie. Čo to bude v praxi znamenať? Nemocnica zabezpečujúca lokálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti (dnešná lokálna nemocnica) bude môcť robiť výkony prislúchajúce nemocnici zabezpečujúcej regionálnu dostupnosť (dnešná regionálna nemocnica).

Rovnako to bude aj v prípade poskytovateľa pokrývajúceho regionálnu dostupnosť, ak sa rozhodne špecializovať sa aj na klaster výkonov prislúchajúci nemocnici zabezpečujúcej dostupnosť národnú. V prípade, ak splní všetky požiadavky na materiálovo-technické zabezpečenie takéhoto „vyššieho“ klastra a personálne zabezpečenie, bude mať poskytovateľ nárok na zmluvu s poisťovňou aj na tieto výkony.

Kardiocentrum
Onkocentrum
Centrum detskej liečby
• Angiológia
• Kardiológia
• Cievna chirurgia
• Kardiochirurgia
• Intenzívna starostlivosť
Musí poskytnúť všetky piliére onkologickej
liečby pre daného pacienta a diagnózu:

• Rádioterapia
• Chemoterapia
• Intenzívna starostlivosť
Musí zabezpečiť komplexitu starostlivosti
na úrovni:

• Pediatrickej internej medicíny
• Pediatrickej chirurgie
• Pediatrickej intenzívnej starostlivosti

Pri vybraných špecializovaných výkonoch bude môcť navyše každá nemocnica vybudovať tzv. kompetenčné centrum. Pôjde najmä o centrá detskej liečby, onkocentrá a kardiocentrá. Jedinou podmienkou bude opäť zabezpečenie zdravotníckeho personálu pre túto špecializáciu a nevyhnutného prístrojového vybavenia potrebného na poskytovanie tohto typu zdravotnej starostlivosti.

Autori
projektu